2013 m. spalio 16 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Audito įmonės 2013 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
1.1. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2013 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
1.2. Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

2. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas” įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
2.1. Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 13, 21 ir 25 punktus, išdėstant juos nauja redakcija:
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus sprendimų priėmimą Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 1 dalyje numatytais klausimais – šie sprendimai priimami didesne kaip ¾ visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
25. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimamu kvalifikuota balsų dauguma, didesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
2.2. Atsižvelgiant į įstatų 13, 21 ir 25 punktų pakeitimus patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (pridedama) ir įgalioti bendrovės direktorių Dalių Kaziūną juos pasirašyti.

3. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ buveinės keitimas.
3.1. Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius

Tel. 8 618 44001

El.paštas dalius@invaldapk.lt