2023 m. balandžio 28 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Pristatyta auditoriaus išvada apie bendrovės 2022 m. finansines ataskaitas.

2. Bendrovės 2022 m. metinis pranešimo pristatymas.

Pristatytas bendrovės 2022 m. metinis pranešimas.

3. 2022 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

4. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtintas bendrovės 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

 

tūkst. eurų

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

77 354

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

1 518

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

-

4) pervedimai iš rezervų;

-

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

-

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

78 872

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

-

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

-

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

-

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

621

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

-

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

78 251