Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2021 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sprendimo projektas:

1)    Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2020, 2021 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Grant Thornton Baltic”, kurios kodas 300056169, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21.

2)    Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 8 200 (aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų per metus; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimo pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su metiniu pranešimu.

4. 2020 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
5. Patvirtinti bendrovės 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 52 324
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 9 309
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 61 633
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; (621)
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  61 012

 Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt