Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu esančiose Vilniaus m., Žalgirio g. 92-901, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (įmonės kodas 303075527, buveinės adresas Vilnius, Žalgirio g. 92-901) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 09.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, kuri yra 2021 m. balandžio 23 d., pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 14 d.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas

3. Bendrovės 2020 m. metinio pranešimo pristatymas

4. Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas

 Atsižvelgdami į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje bei įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo nuostatas,  visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo bendrovei pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius, kuriuos rasite akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ interneto svetainėje www.invaldapk.lt.

 Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ interneto svetainėje www.invaldapk.lt, papildoma informacija teikiama telefonu + 370 618 44001 ir el. paštu info@invaldapk.lt.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius

Dalius Kaziūnas

Tel. +370 618 44001

El.paštas dalius@invaldapk.lt