Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2019 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimo pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su metiniu pranešimu.

3. 2018 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3. Patvirtinti bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 52 595
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 2 337
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 54 932
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; (310)
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  54 622

5. Valdybos nario rinkimai.
Atsižvelgiant į tai, kad gautas bendrovės valdybos narės Indrės Mišeikytės pranešimas apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos narių nuo 2019 m. balandžio 29 dienos, visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlyti vietoje atsistatydinusios valdybos narės iki valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Vilių Oškeliūną.

Vilius Oškeliūnas nėra susiję su Bendrove, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ir Bendrovės organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais, iki jo išrinkimo valdybos nariu neturėjo darbo santykių ar verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių Bendrovės akcininkas ar vadovas, todėl laikytinas nesusijusiu su Bendrove ir nepriklausomu valdybos nariu. 

6. Sutarties dėl veiklos bendrovės valdyboje su naujai išrinktu valdybos nariu esminių sąlygų tvirtinimas.
Patvirtinti šias sutarties su Viliumi Oškeliūnu dėl veiklos Bendrovės valdyboje esmines sąlygas:

-       Atlyginimas, mokamas Viliui Oškeliūnui už darbą valdyboje - 15 000 Eur metinis mokestis. Kitas sutarties sąlygas nustatyti pavedama Bendrovės vadovui.

 

 

Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt