2017 m. balandžio 26 d., Akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“  gavo akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlomą alternatyvų sprendimo projektą į susirinkimo darbotvarkę įtrauktu klausimu

Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

 

tūkst. eurų

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:

50 231

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

2 210

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

-

4) pervedimai iš rezervų

-

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)

-

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso

52 441

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą

-

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

-

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

-

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti

1 034

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams

-

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

 51 407

 

Balsavimo rašu biuletenis