2016 m. balandžio 29 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
1. Išklausyta auditoriaus išvada apie bendrovės 2015 m. finansines ataskaitas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia.

2. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimo pristatymas.
2. Išklausytas bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia.

3. 2015 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Patvirtintas bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

4. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
4. Patvirtintas bendrovės 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 44 281
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 6 473
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); (8)
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 50 748
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; (517)
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  50 231

*vienai akcijai tenka 0,025 euro 

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt