Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2022 m. balandžio 29 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2021 metų metiniu pranešimu.

3. 2021 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3. Patvirtinti bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 61 012
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 16 962
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 77 974
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 621
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  77 353

5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
5. Į Bendrovės valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Vilių Oškeliūną. Išrinkus Vilių Oškeliūną valdybos nariu, sudaryti su juo veiklos bendrovės valdyboje sutartį, nustatant už darbą valdyboje 15 000 Eur metinį mokestį. Kitas sutarties sąlygas nustatyti pavesti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ vadovui.

Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt