Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. kovo mėn. šalių susitarimu nutraukta audito paslaugų sutartis su uždarąją akcine bendrove „KPMG Baltics“, šio ataskaitų rinkinio auditą atliko uždaroji akcinė bendrovė „Balanso auditas“ (kodas 124344879), kuri, nesant laiko priimti privalomus sprendimus teisės aktuose nustatyta tvarka, valdybos sprendimu buvo pasirinkta apklausos būdu:  

1)    Pritarti audito paslaugų sutarties su uždarąją akcine bendrove „KPMG Baltics“ nutraukimui.

2)    Pritarti sutarties dėl akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2019 metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito sudarymui su uždarąja akcine bendrove „Balanso auditas” (kodas 124344879).

3)    Pritarti bendram 10 000 eurų atlyginimui už 2019 m. laikotarpio metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimo pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su metiniu pranešimu.

4. 2019 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

5. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
5. Patvirtinti bendrovės 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 54 622
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); (2 298)
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 52 324
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; -
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  52 324

Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt