Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2017 m. balandžio 28 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Bendrovės 2016 m. metinis pranešimo pristatymas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2016 metų metiniu pranešimu.

3. 2016 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3. Patvirtinti bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 50 229
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 2 211
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 52 440
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; -
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  52 440

5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
5. Į Bendrovės valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Indrę Mišeikytę.

Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt