Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2015 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:  

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.

1. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo pristatymas.

2. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2014 metų metiniu pranešimu.

3. 2014 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

3. Sprendimo projektas: 
Patvirtinti bendrovės 2014 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

4. Patvirtinti bendrovės 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:


  tūkst. eurų tūkst. litų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 30034 103703
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 15281 52762
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - -
4) pervedimai iš rezervų - -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 45315 156465
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (1034) (3573)
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 44281

152892

5. Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės keitimas.
Sprendimo projektas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ vienos akcijos nominali vertė keičiama į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydį keičiant į 5 999 821,02 eurų.

6. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti Bendrovės direktorių Dalių Kaziūną pasirašyti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją.

Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt