Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2014 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:  

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.

1. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo pristatymas.

2. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2013 metų metiniu pranešimu.

3. 2013 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

3. Sprendimo projektas: 
Patvirtinti bendrovės 2013 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

4. Patvirtinti bendrovės 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:


  tūkst. litai
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 77 579
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 26 123
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0
4) pervedimai iš rezervų 0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 103 702
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 103 702

 Pridedama: Bendrasis balsavimo raštu biuletenis

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt