2021 m. balandžio 30 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

 1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1)    Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2020, 2021 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Grant Thornton Baltic”, kurios kodas 300056169, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21.

2)    Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 8 200 (aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų per metus; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Išklausyta auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimo pristatymas.
Išklausytas metinis pranešimas.

4. 2020 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintas bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtintas bendrovės 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

  tūkst. eurų
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 52 324
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 9 309
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); -
4) pervedimai iš rezervų; -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 61 633
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; (621)*
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.  61 012

 *vienai akcijai tenka 0,03 euro

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt