2020 m. balandžio 30 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1)  Pritarti audito paslaugų sutarties su uždarąją akcine bendrove „KPMG Baltics“ nutraukimui.

2) Pritarti sutarties dėl akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2019 metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito sudarymui su uždarąja akcine bendrove „Balanso auditas” (kodas 124344879).

3) Pritarti bendram 10 000 eurų atlyginimui už 2019 m. laikotarpio metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausyta auditoriaus išvada apie bendrovės 2019 m. finansines ataskaitas.

3. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimo pristatymas.

Išklausytas bendrovės 2019 m. metinis pranešimas.

4. 2019 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

5. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtintas bendrovės 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

 

tūkst. eurų

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

54 622

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

(2 298)

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

-

4) pervedimai iš rezervų;

-

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

-

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

52 324

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

-

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

-

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

-

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;

-

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

-

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

52 324

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt