2018 m. balandžio 27 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
Išklausyta auditoriaus išvada apie bendrovės 2017 m. finansines ataskaitas.

2. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimo pristatymas.

Išklausytas bendrovės 2017 m. metinis pranešimas.

3. 2017 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.

4. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtintas bendrovės 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

 

tūkst. eurų

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;

51 405

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

1 810

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

-

4) pervedimai iš rezervų;

-

5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

-

6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

53 215

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;

-

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;

-

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;

-

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*;

(621)

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

-

12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

52 594

*vienai akcijai tenka 0,03 euro


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt