AB „Invalda privatus kapitalas“ šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą

 

Viena didžiausių privataus kapitalo bendrovių Lietuvoje AB „Invalda privatus kapitalas“ 2018 m. spalio 05 d. 10 val. adresu Žalgirio g. 92, Vilniuje, šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkime bus renkama audito bendrovė bei nustatomos jos paslaugų apmokėjimo sąlygos ir keičiamas įmonės buveinės adresas.

 Akcininkų registracijos pradžia susirinkimui – nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2018 m. rugsėjo28 d. 

 Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu 

 Sprendimų projektai:

1. Audito įmonės 2018, 2019 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimo projektas:

1.1. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2018, 2019 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics”, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 29.

1.2. Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų per metus; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

 2. Įmonės buveinės adreso keitimas.

Sprendimo projektas:

2.1. Pakeisti įmonės buveinės adresą iš Šeimyniškių g. 3, Vilnius į Žalgirio g. 92, Vilnius.

 Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

 Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.

 Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius

Dalius Kaziūnas

Tel. 8 618 44001

El.paštas dalius@invaldapk.lt