Viena didžiausių privataus kapitalo bendrovių Lietuvoje AB „Invalda privatus kapitalas“ 2013 m. spalio 16 d. 10 val. adresu Šeimyniškių g. 1, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius konferencijų salėje), šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkime bus renkama audito bendrovė, nustatomos jos paslaugų apmokėjimo sąlygos, o taip pat bus siūlomi bendrovės įstatų bei buveinės pakeitimai.

Akcininkų registracijos pradžia susirinkimui – nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2013 m. spalio 9 d. 

Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu 

Sprendimų projektai:

1. Audito įmonės 2013 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimo projektas:
1.1. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2013 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
1.2. Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

2. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas” įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2.1. Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 13, 21 ir 25 punktus, išdėstant juos nauja redakcija:
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus sprendimų priėmimą Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 1 dalyje numatytais klausimais – šie sprendimai priimami didesne kaip ¾ visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
25. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimamu kvalifikuota balsų dauguma, didesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
2.2. Atsižvelgiant į įstatų 13, 21 ir 25 punktų pakeitimus patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (pridedama) ir įgalioti bendrovės direktorių Dalių Kaziūną juos pasirašyti.

3. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ buveinės keitimas. 

Sprendimo projektas:
3.1. Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai.

  

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. 8 618 44001
El.paštas dalius@invaldapk.lt