Akcinė bendrovė „INVALDA“ Įmonės kodas – 121304349
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas


Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2013-05-28 balsavimo rezultatai

1. Akcinės bendrovės „INVALDA“ išleistos akcijos šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai suteikia iš viso 46.621.932  balsus.
2. Bendrovė yra įsigijusi 5.180.214 savų akcijų, kurios nesuteikia balso teisės. Nuosavybės teisė į šias akcijas bendrovei perėjo po visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos. Kadangi sutinkamai su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 1 d. visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, kvorumas šiame visuotiniame akcininkų susirinkime skaičiuojamas nuo balsų skaičiaus, kurį suteikia bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai, t.y. nuo 46 621 932 balsų. 
3. Bendrovei pateikta 8 (aštuoni) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (28.496.231 balsų), ir 6 (šeši) įgaliojimai, kurie atitinka jų formai keliamus keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Bendrovei pateikta 1 (viena) teisių perleidimo sutartis.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 31.727.629 akcijų, suteikiančių 30.817.479 balsų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

BALSAVIMO REZULTATAI:

1. SVARSTYTA:
Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.

BALSAVO: iš viso balsavo 30.817.479 balsų, t.y. 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. 
„Už“ balsavo 30.817.479 balsų (iš jų 28.496.231 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ 0 balsų

NUSPRĘSTA:
Atsižvelgiant į tai, kad:
(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatai;   
(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, akcijas nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.
Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra visais atvejais po atskyrimo:
-        akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės įsigytų savų akcijų nominalia verte;
-        akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte.
Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;
(iii) iki Antrojo Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 vienetų savų akcijų;
(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba 2013 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui);
nuspręsta:
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:
-  54,552151 proc., tai yra 24.833.551 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 24.833.551  vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“;
- 45,447849 proc., tai yra 20.689.038 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 20.689.038  vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“.

 2. SVARSTYTA:
Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.

BALSAVO: iš viso balsavo 30.817.479 balsų, t.y. 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. 
„Už“ balsavo 30.817.479 balsų (iš jų 28.496.231 balsų balsavo iš anksto raštu);
„prieš“ – 0 balsų.

NUSPRĘSTA:
-Pakeisti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12 punktus taip:
„9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24.833.551 litai.“
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.833.551 paprastąsias vardines akcijas.“
-Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.
-Įgalioti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

3. SVARSTYTA:
Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo.

BALSAVO: už paskelbtą sprendimo projektą viso balsavo 30.817.479 balsų, t.y. 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. 
„Už“ balsavo 30.817.479 balsų (iš jų 28.496.231 balsų balsavo iš anksto raštu), sprendimas priimtas vienbalsiai.

NUSPRĘSTA:
-Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip:
„7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20.689.038 litai.“
„8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į  20.689.038 paprastąsias vardines akcijas.“
-Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.
- Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama], pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

4. SVARSTYTA:
Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo.

BALSAVO: už paskelbtą sprendimo projektą viso balsavo 30.817.479 balsų, t.y. 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. 
„Už“ balsavo 30.789.094 balsų; 
„Prieš“ balsavo 28.385 balsų, iš jų 28.385 balsavo iš anksto raštu.

NUSPRĘSTA:
Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdybą.

5. SVARSTYTA:
Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.

BALSAVO:
1.       „Už“ Indrę Mišeikytę 30.789.094 balsų, iš jų 28.467.846 balsavo iš anksto raštu; „prieš“ 28.385   balsų (balsavo iš anksto raštu);
2.       „Už“ Alvydą Banį 30.789.094 balsų, iš jų 28.467.846 balsavo iš anksto raštu; „prieš“ 28.385   balsų (balsavo iš anksto raštu);
3.       „Už“ Darių Šulnį 30.789.094  balsų, iš jų 28.467.846 balsavo iš anksto raštu; „prieš“ 28.385   balsų (balsavo iš anksto raštu).

NUSPRĘSTA:
Išrinkti į atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius:
1. Indrę Mišeikytę;
2. Alvydą Banį;
3. Darių Šulnį.