AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.

1.Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1.Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

2.Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1.Supažindinti su Auditoriaus išvada.

3.Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4.Konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

5.Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 78 755 Lt   22 809 EUR
Grynasis 2014 finansinių metų pelnas 16 440 625 Lt   4 761 534 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 finansinių metų pelnas (nuostoliai) (60 185) Lt   (17 431) EUR
Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo – -
Paskirstytinas rezultatas 16 459 195 Lt   4 766 912 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą – -
Pelno paskirstymas savų akcijų supirkimo rezervui – -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus – -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti – -
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams – -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus
16 459 195 Lt  4 766 912 EUR

6.Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
6.1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais.
6.2. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.
6.3. Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.

7.Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės “Vilniaus baldai” įstatų naują redakciją (pridedama).

Kontaktinis asmuo:
Finansų sk. vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 2525700

Priedai:
AB Vilniaus baldai audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos
Istatai_2015 04 30
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_2015 04 30